SCREESHOTS DA ROM: Team UB ROM / Oficial / Android 5.0.2 / 21/03/2015SCREESHOTS DA ROM: Team UB ROM / Oficial / Android 5.0.2 / 21/03/2015

OBS: Download no final

hthhjtyrut

hfghfhfgh

hffrthgrtghdrt fgdfhfgjhfghfg
kyguiyu jffhfgjhfg
jugfjytjuyt gdfsyretg
gdftretertre fgsdfsdfsdf
jkgfjuyf gdsfgtrestger
hgfdhfghfgh hgdshgdgdhf
hfrdyhrtyrtytry hfghfghfetet
gsdfhghesgdef rwertwtert
hhgdgdfgdfg hfghfghdfhgf
fsdfsdfsdfs gdgedtgdfg
hdsgdfgsdfgdf fsdfsdfsdfsd
rtgretewtwerw hgdfhdfhgd
dfghdfgdfgdf gdfgdfgdfg
hdfhgdfgf fsdfsdfsdfds
vxcfgsdfsdfs khtyurtyrt
dfasdfasffsfdsf sdadasdAD
CFSDFDSFSDFSDFS hfghfdhghdfgdgdf 


nbdvbvxfsdfsddhgdshdghrtg


Fonte: XDA


DOWNLOAD DA ROM